About

22 year old artist from Gothenburg.

BA Student in Fine Arts @ Konstfack, Stockholm.

I´ve studied at Gothenburg School of Art, University of Gothenburg, HDK Steneby and Stenebyskolan. 

I let a small naked picture of me sink into a plastic pouch with a fluid that has the color of yellow urine, and know that I found the core.

 

I need to find what triggers and chafe. My artistic work is a forever searching for combinations that are strange enough to let themselves be performed. I want to do what should not be done, but that is too exciting to resist. I search for the core of the borderline between what is sexual and disgusting.

 

I want you to sit on my face and tell me that you finally understand, I just want to be understood. I have an idea that no one ever understand what I mean or why I feel so passionate about art (sex). But I've learned that passion is the only thing people can recognize themselves in. My desire of being brutally honest.

 

I do not know what I should do (with you), I just know what I want to do (with you).

 

Naked bodies on dirty toilets that tell of intense desire. I work with transparency, both in desire and in materials such as plastic, liquids and mirrors. I try to twist and turn these materials together with my thoughts and my own body. The sticky that flows and drops. The performance is important, the repetitive and monotonous cause something to happen in the body. I feel a desire to work big and ambitious, it is important that I take care of all the ideas and let them come true.

 

I wish that you become so uncomfortable when you look at my work that you get persistent though. I want you to understand. That you take me (take me) seriously (seriously). I want you to respect me and see me (see me). I want to host a vernissage that makes you turn in the door.

 

Often I start with a memory or feeling and try to recreate it as a new experience that the viewer can go into. I feel like an inventor. I want to embarrass and trouble, but at the same time get the viewer to find delight.

 

How do I distinguish between reality and art (sex)? I want to see my sticky face in the mirror image of your cornea. When art merges with real experiences, life feels exciting. The idea that ​​my sex drive may have implications for more than just the sexually involved is so incredibly enticing. I want to document your innermost desires, I want to document you into me. The similarity between my viewers and my lover is striking. Not as individuals, but how I relate myself to them. I want to expose you, put you. Here.

Jag låter en liten nakenbild på mig sjunka ner i en plastficka med uringul vätska och vet att jag hittat kärnan.

 

Jag måste hitta det som triggar och skaver. Mitt konstnärliga arbete är ett evigt letande efter kombinationer som är märkliga nog för att låta sig genomföras. Jag vill göra det där som inte borde göras, men som är för upphetsande att stå emot. Jag trevar efter kärnan i gränslandet mellan det som är sexuellt och äckligt.

 

Jag vill att du sitter på mitt ansikte och berättar för mig att du äntligen förstår, jag vill bara bli förstådd. Jag har någon idé om att ingen någonsin förstår vad jag menar eller varför jag känner så passionerat inför konsten (sex). Men jag har lärt mig att passionen är det enda andra kan känna igen sig i. Min åtrå inför att vara brutalt ärlig. 

 

Jag vet inte vad jag borde göra (med dig), jag vet bara vad jag vill göra (med dig).

 

Nakna kroppar på smutsiga toaletter som berättar om intensiva begär. Jag arbetar med transparens, både i åtrå och i material som plast, vätskor och speglar. Jag försöker vända och vrida på dessa material ihop med mina tankar och min egen kropp. Det kladdiga som rinner och droppar. Görandet är viktigt, det repetitiva och monotona gör att det händer något i min kropp. Jag känner ett begär inför att arbeta stort och ambitiöst, det är viktigt att jag vårdar idéerna ömt och låter dem förverkligas.

 

Jag önskar att du blir så obekväm när du tittar på mina verk att du får beständiga men. Jag vill att du förstår, att du tar mig (tar mig) på allvar (allvar). Jag vill att du respekterar mig och ser mig (se mig). Jag vill ställa till med en vernissage som får dig att vända i dörren.

 

Ofta börjar jag med ett eget minne eller känsla och försöker återskapa den som en ny upplevelse som betraktaren kan gå in i. Jag känner mig som en uppfinnare. Jag vill genera och besvära, men samtidigt få betraktaren att finna förtjusningen.

 

Hur skiljer jag på verklighet och konsten (sex)? Jag vill se mitt kladdiga ansikte i spegelbilden på din hornhinna. När konsten smälter samman med verkliga upplevelser känns livet pirrigt. Tanken av att min könsdrift kan få betydelse för fler än bara de sexuellt inblandade är så otroligt lockande. Jag vill dokumentera dina innersta begär, jag vill dokumentera dig i mig. Likheten mellan dig som min betraktare och min älskare är slående. Inte som individer, utan hur jag förhåller mig till er. Jag vill utsätta dig, sätta dig. Här.